Semalt: Mazmunyň tizligi we marketologlar üçin näme üçin möhüm


Semalt SEO hünärmenleri mazmunyň tizligini ölçemegiň islendik web sahypasy üçin möhüm işdigini düşündiriň. Strategiýaňyzy gowulandyrmak üçin gymmatly we täsirli düşünjelere eýe bolmak isleýän bolsaňyz, bu aýratyn möhümdir. SEO-nyň habary bolan mukdar hukugyndan hil. Web sahypaňyzda 10,000 erbet makalanyň bolmagy diňe girdeji getirmezden pul sarp eder.

Bu hakykat bolsa-da, bäsdeşlik bilen nirede duranyňyza üns bermek möhümdir. Sahypaňyzda 5 sany ýokary hilli mazmuna eýe bolmak gaty gowy, ýöne 10 sany ýokary hilli mazmuna eýe bolmak has gowudyr. Şonuň üçin web sahypaňyz we bäsdeşlik üçin döredilýän mazmunyň mukdaryny bilmek gowy zat.

Mysal üçin, her iki hepdede bir gezek ýa-da aýlyk esasda gaty ýokary hilli mazmun döredýärsiňiz diýeliň. Beýleki tarapdan, siziň bäsleşigiňiz, şol bir wagtyň özünde azyndan iki sany ýokary hilli mazmun döredýär. Deňeşdirmek üçin başga bir bäsdeş bir wagtyň özünde 4 esse mukdarda pul döredýär.

Siziň pikiriňizçe kim ýeňer?

Iň ýokary hilli mazmuny döredýän web sahypasy ýeňýär. Wineňmek isleýärsiňiz, şeýlemi? SEO pudagy barada bir gülkünç zat, erbet zatlary bellemek ukybydyr. Adamlaryň aşa köp iş edeniňizde ýa-da gowulykdan has köp zyýan ýetirip biljekdigini aýdýanlaryny köplenç eşidýärsiňiz. Saňa aýdyp bilmeýän zady, SEO bilen, has köp zat edip we dogry edip bilseň, web sahypaň üçin mümkin bolan iň gowy zady etdiň.

Web sahypaňyz üçin mümkin boldugyça ýokary hilli mazmuna eýe bolmak haýran galdyryjy. Bu, web sahypalaryňyza we tutuş web sahypaňyza ýerleşdirmek üçin has köp açar sözler, has köp maglumat we başga-da köp peýdalary berýär. Şonuň üçin mazmunyň tizligi şeýle möhümdir.

Mazmun Tizlik näme?

Mazmunyň tizligi, belli bir döwürde markanyň neşir edýän mazmunyny ölçemekdir. Mazmunyň tizligini belli bir döwürde bäsdeşleriňiz bilen deňeşdirmek isleseňiz, belli bir döwürde ähli taraplaryň näçeräk mazmun goýandygyny ölçerdiňiz.

Mazmunyň tizligi näme üçin möhüm?

Mazmunyň tizligini bilmegiň birnäçe peýdasy bar, ýöne bu etjek bolýan nokadyňyza bagly. Şeýle-de bolsa, bu ýerde ähliumumy artykmaçlyklar bar.

Has köp çeşme talap edip bilersiňiz.

Bu maglumatlaryň bir artykmaçlygy, okyjylaryňyzyň okap biljek mazmunyny öndürip, has köp çeşme almak üçin ösdürilip bilner. .Olbaşçylar utulmagy ýigrenýärler, ýöne bäsdeşlikden öňde durmagy gowy görýärler. Okasaňyz, mazmunyň tizligi ýolbaşçylara has gowy mazmun öndürmek üçin has köp serişdäniň gerekdigini subut etmegiň ajaýyp usulydyr. Muny etmekdäki maksadyňyz, ýaryşdan öňe geçmek ýa-da dowam etmekdir.

Bäsleşigiň çeşmelerini kesgitläp bilersiňiz.

Bölümiňize has köp serişdäniň gönükdirilmegi üçin kazyýet işiniň tersine, ýolbaşçylara ýaryşlarynyň näderejede gowy geçýändigi barada peýdaly maglumatlary berip bilersiňiz. Muny anyklamak kyn däl, sebäbi has köp mazmun, şol ýerde bir zadyň bolup, gowulaşmagyna sebäp bolýar. Mazmuny az bolsa, zatlaryň öňki ýaly gowy däldigini aňladýar. Bu size we ýerine ýetiriji toparyňyza möhüm maglumat çeşmesi hökmünde başlarlar. Şeýle hem, bir kompaniýanyň uly ýa-da kiçi toparynyň bardygyny ýa-da erkin işleýänleri işe alýandyklaryny ýa-da ikisiniňem garyndysyny kesgitläp bilersiňiz. Çemeleşmäňizi meýilleşdireniňizde bu maglumatlar size peýdaly bolup biler.

Mazmunyň bahasyna baha bermek

Bu maglumatlary ulanyp, bäsdeşleriňiziň mazmun býudjetini we içerki çykdajylaryň bahasyna baha berip bilersiňiz. Bu diňe bir baha bermek bolsa-da, işletmek isleýän mazmun programmaňyzy meýilleşdirýän bolsaňyz, sarp etjekdigiňizi aýdyň görkezýär.

Iş toparyňyz soňra býudjetiňizde işlemegine kömek edip biljek çemeleşmäni tapyp biler.

Mazmunyň tizligini nädip hasaplamaly

Mazmunyň tizligini hasaplamak gaty ýönekeý ýa-da gaty çylşyrymly bolup biler. Iň ýönekeý görnüşlerinde, SEO-laryň köpüsine SEMruş we gygyrýan gurbaga ýaly elýeterli birnäçe gural ulanyp bolýar. Bu usul üçin birnäçe ädim bar.

Ilki bilen etjek bolýan zadyňyz, sahypada bar bolan Bloglar/Makalalar sahypalaryny almak. Size diňe SEMrush-a girmek, URL süzgüç funksiýasyny ulanyp şol sahypalaryň URL-lerini mahabat süzmek. Doneerine ýetirilenden soň, soňky sanawy eksport edýärsiňiz. Mazmunyň tizligini hasaplamak gaty möhümdir, ony düşündirmäge bagyşlanan bütin makalamyz bar.

Ondan soň, şol URL-leri alyp, gygyrýan gurbaganyň üstüne goýup, ýörite çykaryş gurýarsyňyz. Bu, bu sahypalarda mazmunyň neşir edilen senesini çykarýar. Soňra dürli döwürlerde sahypa üçin näçe mazmunyň döredilýändigini seljerip bilersiňiz.

Ine, XPath we RegEx arkaly neşir edilen senesi üçin iň meşhur görnüşler:
  • Metadata
  • Makalanyň shemasy
  • Blog ýazmak shemasy
Bular her bir sahypa ýüzlenmese-de, neşir edilen seneleriň nähili işleýändigini görmek üçin şol sahypalara gitmek beýle kyn bolmaz. Şeýle hem, ol ýerden ýörite gazyp alyp bilersiňiz. Gözleg URL-lerden geçenden soň, neşir edilen seneleriň sanawy bolar.

Bu, belli bir wagtlap döredilýän mazmunyň mukdaryny görmäge kömek edýär.

Bellik: bu amalyň dowamynda bar bolsa, makalanyň awtoryny çekmäge synanyşmaly, bu makalada soňrak ara alyp maslahatlaşarys.

Processhli bäsdeşleriňiziň tizlik ölçegleriniň jikme-jik maglumat bazasyna eýe bolmagy we häzirki wagtda kimiň ýeňýändigini we utulýandygyny deňeşdirip bilersiňiz. Has jikme-jik derňew geçirmek üçin söz sanamak ýaly beýleki ölçeglere göz aýlap bilersiňiz. Munuň bilen her mazmunyň uzynlygyny we mazmunyň her sahypasyna sarp edilen bahany görersiňiz.

Olaryň çykdajylary, ýaryşmak üçin näçeräk sarp etmelidigiňizi aýdyň görkezýär. Munuň üçin bir frilanseriň takmynan bahasyny bilmek üçin gulagyňyzy açyk saklamak gerek. Şol maglumatlar we mazmundaky sözleriň sany bilen, bäsleşigiň mazmuna sarp edýän ortaça mukdaryny hasaplap bilersiňiz.

Şeýlelik bilen, bäsdeşligiňizi ýeňmek üçin dogry gurallar bilen taýýarlanyp bilersiňiz. Şeýle hem býudjetiňiz üçin iň täsirli mukdary bilýärsiňiz.

Bu prosesi dogry ýerine ýetiren bolsaňyz, belli bir wagtyň içinde aşakdakylary görkezip bilersiňiz:
  • Döredilen täze sahypalaryň sany.
  • Her hepde döredilen sahypalaryň ortaça sany.
  • Mazmunyň ortaça söz sany
  • Mazmuny öndürmegiň bahasy
Müşderileriňize we geňeş agzalaryna bäsdeşligiňize garşy durýan ýeriňizi kesgitlemek üçin ulanyp boljak parametrler. Şeýle hem, internet ulanyjylarynyň göwnünden turmak üçin oýnasaňyz, mazmun programmaňyzyň nädip düzülmelidigini meýilleşdirip bilersiňiz. Indi beýleki web sahypalaryny ýeňmek ýa-da bäsdeşlik etmek üçin ajaýyp strategiýany üns bilen düzüp bilersiňiz.

Bir ädim öňe gitmäge taýyn bolanyňyzda, itazyjylar we SEO toparlarynyň ýaryşlarynyň nähili boljakdygyny gowy bilip bilersiňiz. Bu bitli maglumatlar üns bilen derňelip, beýleki toparlaryň gurluşy barada aýdyň profil döredip bilersiňiz.

Anotherene bir ýol, LinkedIn-e baryp, adamlary el bilen gözlemek. Muny aýratyn hasaplamagyň bir görnüşi diýip pikir ediň. Kimiň gelýändigini görmek üçin "Mazmuny", "SEO", "göçürme ýazyjy" -ny gözläň. Munuň bilen beýleki toparlaryň nähili boljakdygy barada aýdyň surat alarsyňyz.

Netije

Mazmunyň tizligine kän adam üns berenok. Şeýle-de bolsa, bu kiçijik, ýöne güýçli gurallaryň biridir. Her kim hil mazmunyny nädip döretmelidigi we muny dowam etdirmek barada alada edýär.

Web sahypalary we guramalary gaty az, bäsdeşlik sahypasyndaky mazmunyň haýsy görnüşlerine we belli bir möhletde näçe mazmunyň öndürilýändigine göz aýlamak üçin wagt sarp edýärler. Şeýle-de bolsa, şular ýaly kompaniýalar şeýle möhüm maglumatlary almagyň ýollaryny gözleýärler. Bilmän, elmydama ýüzüne seredýärdi.

Mazmunyň tizligini kesgitlemek köp wagt talap edýär, şübhesiz, ýöne onuň çykarylyşyna goýlan ähli wagt we güýji sarp edýär. Berýän maglumatlary, kompaniýasy üçin peýdasy gaty uludyr.

Tutuş prosesiň dowamynda, içindäki altyny üpjün etmek üçin tertipleşdirilmeli köp sanly maglumat nokadyny aldyňyz. Adatça, tagallalar näçe çuňluga gitmek isleýändigiňize baglydyr. Bularyň hemmesi ajaýyp mazmun döretmek bilen baglanyşykly däl; bu mazmuny diňe bir gabat gelmek üçin däl-de, bäsdeşlikden has ýokary döretmäge synanyşmaly. Esasy trafigiň bir bölegini almak üçin ýeňiş gazanan bäsleşigiňiz ýaly ajaýyp mazmun döretmäge synanyşsaňyz kömek eder. Yzygiderlilik bilen uzak möhletde olardan öňe geçip bilersiňiz.